Spring naar inhoud

Aanmelden fokkers en de regels die hieraan verbonden zijn

Fokkers.

Aan onze clubfokkers is een mail verstuurd. Hier nogmaals het bericht, mede voor belangstellenden en fokkers, die nog niet gereageerd hebben:

We werken momenteel hard aan een nieuwe website.
Een van de zaken die we gaan hernieuwen is het aanleggen van een opgeschoonde, meer uitgebreide fokkerslijst. Dit doen we, zodat potentiële pupkopers een betere keuze kunnen maken uit fokkers die ze graag willen bereiken. Ook willen we ze meer- en betere informatie geven over bij de vereniging aangesloten fokkers.
Voor leden die nesten fokken geldt een aantal strikte regels. Wij verzoeken u hiervan zorgvuldig kennis te nemen.

* Op de fokkerslijst worden alleen leden vermeld die minimaal één jaar lid zijn van de vereniging (geldt voor leden die lid zijn geworden na 18-02-2018)

* Op de fokkerslijst worden alleen leden vermeld die in de afgelopen twee kalenderjaren nog een nest hebben gefokt

* Leden die langer dan een jaar lid zijn en niet (meer) op de lijst staan kunnen te allen tijde een verzoek indienen om aan de lijst te worden toegevoegd wanneer ze weer een nest gaan fokken

* De lijst wordt 1 x per kalenderjaar opgeschoond. Heeft u in de voorafgaande twee kalenderjaren geen nest gefokt, dan wordt u automatisch van de lijst verwijderd

* Leden kunnen natuurlijk ook zelf aangeven geen nesten meer te fokken en verzoeken van de lijst te worden verwijderd.

* De vereniging vermeldt alleen nesten van fokkers die ook op de fokkerslijst staan op haar website. Hiervoor dient verplicht een dekaangifte te worden gedaan bij de vereniging. Dit is bij voorkeur een kopie van de dekaangifte bij de raad van beheer. Een email waarin dezelfde informatie is opgenomen volstaat ook. De dekaangifte dient uiterlijk binnen 4 weken na de dekking in ons bezit te zijn (!). De dekaangifte kan per mail worden verzonden aan joukje@canecorsoclub.nl

* Leden die een nest krijgen zonder hiervan aangifte te hebben gedaan bij de vereniging worden per direct gedurende twee jaren verwijderd van de fokkerslijst. Gedurende deze periode zullen van deze fokker ook geen pups worden vermeld op de website van de CCCN

* Fokkers dienen zich 100% te houden aan het verenigings- fokreglement. Dit reglement is openbaar in te zien op de website van de CCCN. Indien een lid zich niet houdt aan de regels als vastgelegd in het VFR zal het bestuur besluiten het lid gedurende een periode van twee jaren het lidmaatschap te ontzeggen.

* Fokkers die ten tweede male het verenigings- fokreglement niet naleven of op een andere wijze de vereniging grof benadelen zullen door het bestuur onverwijld voor het leven uit de vereniging worden ontzet. Het besluit van het bestuur hierover kan, indien het bestuur dit noodzakelijk acht, openbaar op de website vermeld worden (!)

Wat betekent dit voor u?
Als u niet fokt heeft dit geen verdere gevolgen. Leden die wel (incidenteel) een nest fokken dienen zich opnieuw aan te melden om in de lijst te worden opgenomen. Verder conformeren alle leden zich aan het bovenstaande, wat inhoudt dat ze zich strikt dienen te houden aan door de vereniging opgelegde regels omtrent welzijn en gezondheid. Ook als u zich niet aanmeldt om op de openbare fokkerslijst te komen geldt een meldingsplicht voor de aangifte van dekkingen. Deze aangifte stelt de vereniging in staat om vroegtijdig te controleren of nesten voldoen aan de regels omtrent gezondheid en welzijn (VFR). Het verenigings- fokreglement dient door ieder lid te worden nageleefd.

Wij wensen op deze manier de waarde van het lidmaatschap voor aangesloten fokkers te verhogen en de geloofwaardigheid van onze vereniging als bewaker van het welzijn en de gezondheid van het ras te vergroten.

***Om te worden opgenomen in de nieuwe fokkerslijst dient u in 2016 / 2017 of 2018 nog een nest gefokt te hebben. Heeft u dit niet, dan komt u ook niet op de fokkerslijst.

AANMELDING FOKKER
Indien u zich wilt aanmelden dient u de onderstaande gegevens in te vullen. U kunt deze gegevens (evt. als reply op deze email) sturen naar joukje@canecorsoclub.nl
Naam lid:
(evt.) kennelnaam:
Land:
Provincie:
Adres:
Huisnummer:
Plaats:
Postcode:
Telefoonnummer:
email:
website:
Aantal honden in bezit:
Aantal nesten per jaar (indicatief):
Persoonlijke tekst van de fokker (max. 200 woorden):