Spring naar inhoud

Fokregelement

______________
Ieder lid dat een nest met stambomen wil gaan fokken is verplicht om hiervan aangifte te doen bij de vereniging. Dit dient te geschieden uiterlijk 5 weken na de datum van de laatste dekking. Op deze wijze kan de vereniging controleren of het betreffende nest ook voldoet aan de regels als vastgelegd in het fokreglement.

Het aangeven van een nest kan hier
___________________________

Verenigingsfokreglement

voor het ras: CANE CORSO ITALIANO

1 – ALGEMEEN

1.1. - Dit reglement voor de vereniging Cane Corso Club Nederland, hierna te noemen de vereniging, beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Cane Corso Italiano zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de rasvereniging voor de Cane Corso Club Nederland. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de Cane Corso Club Nederland op zaterdag 15 oktober 2011.
Inhoudelijke aanpassingen van dit Verenigingsfokreglement kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
1.2. - Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor het ras Cane Corso Italiano.
1.3. - Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1. behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.

1.4. Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.5. Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
1.6. Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.
2 - FOKREGELS
Artikel VIII 2 KR in samenhang met regels van de vereniging.

2.1. - Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon. Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR)

2.2. - Herhaalcombinaties: Dezelfde oudercombinatie is maximaal 2 (twee) maal toegestaan.

2.3. - Minimum leeftijd reu: De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 18 (achttien) maanden zijn.

2.4. - Aantal dekkingen: De reu mag in Nederland maximaal 5 (vijf) geslaagde dekkingen per twee kalenderjaren verrichten met een totaal van maximum 10 (tien) nesten gedurende zijn leven.
Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.
NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.
NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een 'dekking'.

2.5. - Cryptorchide en monorchide: cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.

2.6. - Gebruik buitenlandse dekreuen: Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden.

2.7. - Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen): als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking van dekreu betreft.
3 - WELZIJNSREGELS
Artikel VIII 1 KR

3.1. - Een teef mag niet worden gedekt voor de dag waarop zij de leeftijd van 20 (twintig) maanden heeft bereikt.

3.2. - Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd 60 (zestig) maanden heeft bereikt.

3.3. - Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.

3.4. - Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren.

3.5. - Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn van minstens 12 maanden te zitten.

4 – GEZONDHEIDSREGELS

4.1. - Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om: HD onderzoek, ED onderzoek, oogonderzoek en doofheidonderzoek, plaatsvinden door deskundigen aangewezen door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.

4.2. - Verplicht screeningsonderzoek: Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn geen gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld. In het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen de ouderdieren vóór de dekking onderzocht worden op:

● Heup-dysplasie (HD).

4.3. - Erfelijke Aandoeningen met honden die lijden aan één of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt.
● HD-E;
● HD-D (uitsluitend toegestaan in combinatie met partner met HD-A of HD-B).

5 – GEDRAGSREGELS

5.1. - Karaktereisen: beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven.

5.2. - Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.
6 - WERKGESCHIKTHEID

6.1. - Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheid test niet van toepassing.
7 – EXTERIEURREGELS

7.1. - Deelname aan exposities is niet verplicht.

7.2. - Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing.
8 - REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS

8.1. - Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Europees Dierenpaspoort.
De pups dienen bij aflevering vrij van parasieten, ontwormt volgens de huidig geldende voorschriften, vlooien en oormijt te zijn.

8.2. - Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 7 (zeven) weken. Tussen de enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

9 - SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

9.1. - Dit reglement is niet van toepassing op de inschrijving van honden die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.

9.2. - Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.

10 – INWERKINGTREDING

10.1. - Dit Verenigings Fok Reglement (VFR) treedt in werking op Dinsdag 1 September 2015 zoals door de Bijzondere Leden Vergadering van de Cane Corso Club Nederland is bepaald, nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6 KR.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Cane Corso Club Nederland
Op Zondag 22 Maart 2015